+
  • 18(401).png

Dymax 5722 光导1 x 8 mm x 1 m

DYMAX单极液体光导是一种用于控制DYMAX粘合剂,密封剂和涂料固化的仪器。它由塑料管和导光液芯组成。8毫米x1,000毫米。 典型用途:用于DYMAXUV粘合剂,涂料和密封剂的快速和可控固化。

Category:

LED lighting


I want to make an inquiry

Product Detail

DYMAX单极液体光导是一种用于控制DYMAX粘合剂,密封剂和涂料固化的仪器。它由塑料管和导光液芯组成。8毫米x 1,000毫米。

 

典型用途: 用于DYMAX UV粘合剂,涂料和密封剂的快速和可控固化。

Pre

Next

Pre

Next